Kdo smo

PREDSTAVITEV GIBANJA GPD
(ZA NOVE ČLANE in SORODNE ORGANIZACIJE, POSAMEZNIKE)
KDO SMO, KAM GREMO? – OSNOVNA VREDNOSTNA NAČELA NAŠEGA DELOVANJA IN PROGRAMSKE IZTOČNICE

Osrednji namen našega civilnega združenja je razpravljati o alternativi nove družbene ureditve, ki bo temeljila na soodločanju — direktni participaciji vseh ljudi na vseh ravneh družbe, človekovih pravicah, eko-socialni pravičnosti, socialni inovativnosti, socialni odgovornosti, trajnostno-vzdržnem razvoju, vzajemnosti med člani družbe, ljudski iniciativi, vračanju k lokalnemu upravljanju, spoštovanju naravnih virov, biotski pestrosti, pravičnejši meritorni ekonomiji blaginje (ekonomiji po prispevku posameznika, po zasluženju): ultimativni cilj (ideal, ki se mu želimo vsaj čimbolj približati) je sistem, v katerem bo človek človeku človek in kjer bo človek osmišljen del naravne kozmologije.

Izhajamo iz predpostavke neke vsakemu človeku lastne motiviranosti po iskanju boljšega, pravičnejšega, trajnejšega, bolj zdravega in iz vere v enormne speče potenciale, ki bivajo v civilni sferi, pa še niso mobilizirani ali vsaj ne v dovoljšnji meri.

Temelji delovanja te skupine so konstruktivna diskusija, strpnost, toleranca, enakovrednost sogovornikov, možnost besede vsakomur, mirnost, zbranost, prizadevanje za skupno dobro in pri-družitev skupnim ciljem za nadgradnjo, kot izhodišča so objavljeni tudi v drugih objavah in dokumentih.

Bistvena sestavina procesa iskanja trajnih rešitev je socialna inovativnost — inovativnost, ki išče take metode produkcije in urejanja socialnih odnosov (odločanja, upravljanja), ki so inovativni, taki pa so le, če so vzdržni, če so drugačni od zdajšnjih profitno naravnanih, če izzivajo vse obstoječe, postavljajo pod vprašaj vse, kar je zgrešeno. Socialna inovativnost ima vgrajeno načelo trajnostnega razvoja in načelo previdnosti. Preko socialne inovativnosti pridemo do zavračanja ekonomskega neoliberalizma in do vseh ostalih modernih konceptov upravljanja, do kulture odprtega koda, javnega dobra etc. S socialno inovativnostjo je nujno povezana socialna odgovornost, ki je sposobna udejaniti in vzdrževati privzete rešitve.

Učimo se na uspehih in spodletelih poskusih v zgodovini, držimo se vztrajnosti, enotnosti glede ciljev po sebi, pripravljenosti odrekanja in prispevanja za skupno stvar, pozitivnega odnosa do problematike, mobilizacije razpoložljivih resursov, iskanja in povezovanja s sorodnimi skupinami, razmišljanja “out-of-the-box”, iskanja soglasij (najprej znotraj
jedra, nato širše v družbi).

V strateškem planu je primarno naslavljanje pisem koordinacije s povabilom k sodelovanju idejno sorodnim društvom, pobudam, inštitutom, strokovnjakom, posameznikom, civilnim iniciativam najširšega spektra in ustanovitev lastnega društva.

Naši nalogi sta torej priprava Alternative (študij, iskanje idej, pobuda, koordinacija sorodnih strokovnjakov, povezovanje v mrežo) in čimbolj mehka realizacija oz. prehod iz sedanjega v novo. Vse ostale so le izvedbene naloge oz. koraki, ki naj bodo v službi teh dveh ciljev.

Zakaj ni vseh imen članov in avtorjev objav?

Ne ustvarjamo zaradi sebe, za lastno promocijo, ne gremo se klasičnega političnega delovanja, ampak uveljavljamo modrost anonimnih množic, katerih potrebam znamo prisluhniti in jih ubesediti. Delujemo v iskanju sinergij različnih interesov in potreb navadnih ljudi, vseh slojev in poklicev, statusov, borimo se za brezrazredno družbo, v kateri imena, status, denar, moč ne bodo potrebna oz. bodo najmanj pomembna. Pomembnen je prispevek vsakogar, šteje vsebina, integriteta same ideje in ne nosilec ideje. Nosilci ideje smo navadni ljudje vseh slojev in poklicev, raznoliki, razen v nečem: čiste duše združenih naporov in visokega motivacijskega zanosa pri iskanju rešitev za boljšo, lepšo, pravičnejšo, bolj humano in okoljsko vzdržnejšo družbo!

Kdaj, kje kako?

Tukaj in zdaj, včeraj bilo prekmalu, jutri bo morda že prepozno … Utopija je le vmesni prostor med idejo in njenim udejanjenjem, vmes je plemenita pot samorealizacije spečih potencialov kolektivne modrosti. ”Utopija” je zgolj prazen filozofski argument, ko zmanjka vsebinsko podprtih kontraargumentov. Sanjati utopijo … najlepše sanje skupnosti, živimo jih!

Dobrodošli vsi ljudje plemenitih, blagovoljnih namenov, ki imajo v svoje delovanje vgrajeno spoštovanje do vseh in do vsakogar (spoštovanje brez računice), ki delajo iz strasti in užitka kreativnosti, ki želijo v očeh sočloveka ugledati lastno in sočlovekovo srečo.

Gibanje je ustvarjeno iz navadnih ljudi za navadne ljudi! Omejitev ni, predpogoj zgolj čisti nameni, najboljša orodja pa znanje, domišljija, zanos in kreativnost. Želja po še se vzdržuje z mavrično barvitostjo vseh raznolikih in unikatnih posameznikov, ki sodelujejo ali želijo sodelovati.

Pobude, iniciative, predlogi, prispevki, vključitev toplo in srčno dobrodošli!

Torej, nobene naivnosti, utopičnosti, le močna odločenost, zavzetost, zdrav razum in zdrava samozavest! Veselimo se vaših konstruktivnih pobud, argumentov, predlogov, vsake pobude za sodelovanje.

Mobilizirajmo spečo modrost skupnosti!

Gibanje za pravično družbo GPD

Kontakt: info@pravicna-druzba.si

————————————————————————————————————————-

WHO WE ARE, OUR MISSION

Movement for a just society

The basic purpose of our civil iniciative has been to create a sort of think tank for researching models and motivation of collective intelligence, to study and create alternative to current system. A cooperative system with direct democracy principles in all aspect of the society, human rights, solidarity in human relations, sustainable development principles, local governance, just economic models. We aim for a genuinely humane system  of  self governing , sharing and  of common good principles.

Movement for a just society was the first initiative in Slovenia to introduce direct democracy concepts in 2011 to broader public. In addition we have initiated the innovative structure of the political coalition of the United left, with 4th group of the United left as a unique and innovative model – a non party entity, autonomous and horizontal within the United left.